Projekt DIS

Posted in Projekty

Projekt DIS 

Projekt DIS -„Diagnostika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ (CZ.1.07/1.2.00/14.0122), který započal 2.9.2010 a jehož ukončení je plánováno na 31.8.2013, je projektem spolufinancovaným Evropským sociálním fondem a státní rozpočtem České republiky. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Charakteristika projektu

Hlavním cílem projektu je rozšířit, zkvalitnit a doplnit nástroje pro psychologickou, pedagogickou a speciálně pedagogickou diagnostiku dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP), včetně žáků se sociokulturním znevýhodněním a žáků s mimořádným kognitivním nadáním, a vytvořit metodické postupy pro užívání těchto nástrojů a interpretaci jejich výsledků u žáků s různými typy diagnóz.

Specifickými cíli projektu jsou následující body: 1) identifikace již existujících a pro uvedené účely vhodných zahraničních i starších českých nástrojů a jejich adaptace; 2) tvorba nových nástrojů ve spolupráci s českými odborníky; 3) pilotáž a standardizace adaptovaných a nově vytvořených nástrojů; 4) příprava testových materiálů a metodických příruček k vydání; 5) zaškolení pedagogických pracovníků v práci s novými nástroji.

Do projektu DIS jsou zapojeny tyto diagnostické nástroje:

 1. 1)The Intelligence and Development Scales (IDS)
 2. 2)CFT 20-R
 3. 3)Screeningový test poruch autistického spektra (CAST)
 4. 4)Dotazník rodičovského přijetí-odmítnutí PARQ/Control
 5. 5)Test mapující připravenost pro školu (MaTeRS)
 6. 6)Diagnostika struktury matematických schopností (DISMAS)
 7. 7)Sociální klima třídy
 8. 8)Baterie testů fonologických schopností (BTFS)
 9. 9)Vytváření příběhů - verbální test tvořivosti
 10. 10)Posuzovací škály a didaktické testy k vyhledávání nadaných žáků
 11. 11)Škály měření úzkosti a úzkostlivosti u dětí – revize (ŠAD-R)
 12. 12)ADHD Rating Scale – IV

Více informací o projektu a jednotlivých diagnostických nástrojích je možné nalézt na webových stránkách www.projektdis.cz