Pracovní náplň školního psychologa pro práci s rodiči, pedagogy a dalšími spolupracujícími subjekty

Posted in Dokumenty

PRACOVNÍ NÁPLŇ ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA PRO PRÁCI S RODIČI, PEDAGOGY A DALŠÍMI SPOLUPRACUJÍCÍMI SUBJEKTY

 

Školní psycholog je oprávněn realizovat pouze ty pedagogicko-psychologické činnosti, ke kterým získal kompetence pregraduálním vzděláním a absolvováním příslušných výcviků nebo jiných programů DVPP apod. (např. k realizaci práce s rodinou je nezbytný dlouhodobý výcvik)  

Konzultační, poradenské a intervenční práce

 • Konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a naplňování individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky
 • Poskytování individuálních konzultací pedagogům v oblasti výchovy a vzdělávání a zákonným zástupcům při výukových a výchovných problémech žáků
 • Realizace krizových intervencí pro pedagogické pracovníky, zákonné zástupce žáků a poskytování služeb psychologického poradenství zaměřených na zpracování krize
 • Poskytování psychologických služeb zákonným zástupcům žáků v oblasti kariérového poradenství
 • Participace na vedení podpůrných programů pro oblast spolupráce třídního učitele se třídou

Příprava na konzultační, poradenské a intervenční práce

 • Příprava individuálních konzultací pro učitele v oblasti výchovy a vzdělávání a konzultací se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech žáků
 • Vyhodnocování realizovaných krizových intervencí pedagogické pracovníky a zákonné zástupce žáků, příprava konzultací zaměřených na zpracování krize a vyhodnocování výsledků této práce
 • Příprava a vyhodnocování výsledků psychologických služeb zákonným zástupcům žáků v oblasti kariérového poradenství
 • Příprava podpůrných programů pro oblast spolupráce třídního učitele a třídy, vyhodnocování výsledků realizovaných programů

Metodická práce a vzdělávací činnost

 • Poskytování metodické pomoci třídním učitelům
 • Vedení pracovních (metodických) seminářů a poskytování metodických intervencí z psychodidaktiky pedagogům, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu
 • Realizace besed a osvěty pro zákonné zástupce žáků, prezentační a informační činnost
 • Participace na přípravě programu a účast na zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání

Příprava na metodické práce a vzdělávací činnost

 • Příprava metodických informací a forem metodické pomoci třídním učitelům
 • Příprava pracovních (metodických) seminářů a metodických intervencí z psychodidaktiky pro pedagogy včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu
 • Příprava besed a osvěty pro zákonné zástupce žáků, prezentační a informační činnost

Jiné aktivity

 • Dokumentace, administrativa
 • Konzultace s metodikem
 • Koordinace činnosti školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé)
 • Účast na pracovních poradách školy
 • Koordinace poskytování poradenských služeb žákům mimo školu, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními
 • Další vzdělávání
 • Samostudium
 • Publikační činnost, prezentace školy, školní média, publicita VIP
 • Informační činnost o práci školního poradenského pracoviště (vedení nástěnky a informací pro učitele a rodiče)