Souhlas s činností školního psychologa

Posted in Dokumenty

Souhlas s činností školního psychologa

Školní psycholog působí na škole v rámci systémového projektu. financovaného z Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu České republiky nebo v rámci činnosti školy. Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která je nepřímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších změn, z  Koncepce školního poradenského pracoviště a z ročního plánu činnosti školního psychologa, případně ze školníjho řádu nebo jiné interní normy školy.

Zákonný zástupce je školou při zahájení školního roku seznamován:

A) s působností školního psychologa, případně školního speciálního pedagoga. Toto seznámení s působností odborníka dříve označované jako „generální souhlas“ je pouhou informací pro rodiče.

B) individuální souhlas s činností školního psychologa

Seznámení s působením školního psychologa ve škole se projednává jedenkrát ročně na třídních schůzkách, obvykle při zahájení školního roku. Zvláštní pozornost se věnuje rodičům žáků prvních tříd na ZŠ a 1. Ročníků na SŠ. Rodiče, kteří jsou seznámeni s činností školního psychologa berou na vědomí , že školní psycholog na škole působí.

Školní psycholog může ve škole pracovat se žáky tehdy, pokud jeho činnost nevyžaduje informovaný souhlas rodiče v takových aktivitách, kde pracuje se skupinou žáků nebo jednotlivcem a jeho činnost má charakter informační, vzdělávací činnosti. Jedinou vyjímku tvoří krizová intervence, kdy je třeba nejprve zvládnout situaci, která je spojená s ohrožením dítěte nebo případně někoho dalšího vlivem činnosti dítěte. Pak školní psycholog nejprve pracuje s touto událostí a až následně informuje rodiče.

Ve škole se zapojuje například do následujících aktivit:

 • Spolupracáce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
 • Podílelí se na třídnických hodinách ve spolupráci s třídním učitelem
 • Poskytne úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá
 • Poskytne krizovou intervenci dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci
 • Společně s pedagogy se podílí na vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu dítěte
 • Podílí se ve spolupráci s třídním učitelem (li) na posílení pozitivní atmosféry ve škole
 • Provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt rizikového chování apod.) a konzultuje zjištěné údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídními učiteli, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili
 • Informuje rodiče na třídních schůzkách, či mimořádným písemným sdělením o výsledcích anonymních anketních šetření a průzkumech
 • Školní psycholog pracuje jako člen týmu školního poradenského pracoviště, spolupracuje s vedením školy a se členy ŠPP
 • Zakázky na školního psychologa, které vyžadují individuální nebo i skupinovou práci, která vyžaduje práci s důvěrnými nebo citlivými údaji o žácích si vyžadují vždy informovaný souhlas rodičů. Pokud rodiče nebudou souhlasit se službou školního psychologa, je třeba jejich rozhodnutí respúektovat.
 • V případech hodných zvláštního zřetele jako je například týrání dítěte, zneužívání dítěte, ohrožování mravní výchovy dítěte nebo zapojování dítěte do trestné činnosti podléhají tyto skutečnosti oznamovací povinnosti školního psychologa.
 • Školní psycholog spolupracuje také s OSPOD, Policií ČR a dalšími školskými poradenskými subjekty.

 

Jméno žáka:

Třída:

Byli jsme informováni o činnosti školního psychologa ve škole, kterou naše dcera/náš syn navštěvuje.

K činnosti školního psychologa chceme dále doplnit ............................ nebo upřesnit........

 

Podpis zákonného zástupce:                                         Podpis třídního učitele:

 

 

V………………….dne:……………………

 


Informovaný souhlas rodičůčinností školního psychologa /školního speciálního pedagoga

 

Informovaný souhlas

Za informovaný souhlas považujeme vyjádření vlastního rozhodnutí projeveného navenek v souvislosti s účelem prováděného pedagogicko-psychologického vyšetření, jeho povahou a možnými riziky, která mohou být se závěry vyšetření spojena. Klient při získávání souhlasu nesmí být vystaven nátlaku.

Informovaný souhlas musí poskytnout vyčerpávající informace o vyšetření i jeho výsledcích, měl by být srozumitelný a současně upozorňovat na možnost odvolání

Informovaný souhlas s výsledky a výstupy z pedagogicko-psychologického vyšetření

Za informovaný souhlas považujeme vyjádření vlastního rozhodnutí projeveného navenek v souvislosti s účelem prováděného pedagogicko-psychologického vyšetření , s jeho povahou a možnými riziky, která mohou být se závěry vyšetření spojena. Klient při získávání souhlasu nesmí být vystaven nátlaku.

Informovaný souhlas musí poskytnout vyčerpávající informace o vyšetření i jeho výsledcích, měl by být srozumitelný a současně upozorňovat na případnou možnost odvolání.

Informovaný souhlas směřuje k:

 • objasnění účelu, proč je třeba přistoupitvyšetření
 • objasnění povahy vyšetření, o jeho průběhu a postupech
 • objasnění důsledků vyšetření, které mohou mít pro klienta pozitivní, aleurčitých případech i negativní dopad
 • specifikování případného rizika a možných komplikací spojenýchnavrhovaným postupem, případně opatřeními
 • vyspecifikování možných alternativ, případných důsledků odmítnutí pomoci a navrhovaných postupů
 • poskytnutí časovéhoprostoru na zvážení návrhu pomoci a navrhovaných postupů

U informovaného souhlasu rozhoduje nikoliv informace „vyslaná“, ale „přijatá“ tedy nakolik klient pochopil sdělení.

Je vhodné využít zkušeností s jinými klienty v obdobných případech a připravit si odpovědi na pravidelně kladené a opakující se dotazy, které se obvykle vyskytují v obdobných případech. Formulovat si standardní odpovědi na opakující se dotazy.

Povinnosti zařízení (školy) a klientů:

 • prokázat existenci platného informovaného souhlasusouladu s „informed consent“
 • klient musípřípadě stížnosti prokázat, co nebylo naplněno
 • případě odmítnutí poradenské pomoci klientem je třeba zvážit, zda postup zákonného zástupce není v rozporu se zájmem klienta-dítěte
 • odůvodněných případech informovat orgány sociálně právní ochrany dětí, Policii ČR

Práva klientů na:

 • ochranu osobní integrity
 • právo na odmítnutí poskytnutí informací dalším osobám
 • na odmítnutí poradenské péče

Formy poučení a způsoby komunikace s klienty

Forma poučení je velmi důležitá pro poradenského pracovníka (pracoviště) stejně jako pro klienta, měla by mít takovou podobu, aby bylo možné prokázat standard diagnostického postupu a informovaného souhlasu. Klient by měl vždy mít možnost nejprve informace uvážit, tak aby jim porozuměl, případně mohl položit doplňující otázky.

Školská poradenská zařízení by měla vytvořit takovou podobu formulářů sloužících k sepsání informovaného souhlasu, aby formuláře zahrnovaly informace o druhu a hloubce poskytovaných informací, o způsobu zachycení informací. Samotný obsah poučení musí být v souladu s občanským zákoníkem. Je třeba dbát na to, zda jsou informace poskytovány oprávněným osobám (klientům, zákonným zástupcům), případně umožnit ověření totožnosti klienta.

Při poskytování telefonických informací je třeba předem domluvit s klientem nebo jeho zákonným zástupcem kód (číslo, slovo..) pro poskytování informací tímto způsobem. Tato okolnost musí být zachycena v dokumentaci klienta, jako jedna z možností poskytování informací o průběhu poradenské péče, případně výsledků vyšetření. Nedoporučuje se užívat za tímto účelem datum narození klienta ani místo jeho bydliště.

Klient má právo odmítnout poradenskou péči, tuto okolnost je třeba vždy zaznamenat do dokumentace, včetně odůvodnění. Klient a jeho zákonný zástupce může odmítnout navrhované postupy poradenské péče, případně může požadovat úpravu zprávy z vyšetření tak, aby nebyly poškozeny jeho zájmy.

V těchto případech je důležité velmi obezřetné jednání, které se řídí nejen etickými principy poradenské práce, ale také zohledňuje zájem klienta-dítěte/žáka/ studenta. Tuto skutečnost je třeba akcentovat tam, kde by mohlo dojít k porušení práv klienta v rozporu s Úmluvou o právech dítěte, Úmluvou o ochraně lidských práv s respektem k právu na svobodu vyznání. Zvlášť obezřetně je třeba postupovat v případech ohrožení tělesné integrity klienta (týrání, zneužívání, ostrakizace, závislosti…). Tato skutečnost se může vztahovat i k rozhodování rodičů o způsobech vzdělávání žáků (v praktické ZŠ, individuální (domácí) vzdělávání, atd.) Právo klienta může být tedy ve výjimečných případech omezeno, pokud je to v zájmu jeho zdraví a bezpečnosti.

Základem pro poskytování informací je ve školách a školských poradenských zařízeních rozhovor, ústní komunikace, která je vždy základním nástrojem pro objasnění postupů poradenské práce a následně pro pochopení souvislostí poskytované služby. Komunikace musí být vždy vedena s ohledem na klienta tak, aby byla pro něho srozumitelná.

Doporučuje se, aby v případech, kdy klient nerozumí česky mohl navštěvovat poradenské zařízení s další osobou (asistent pedagoga, tlumočník, další rodinný příslušník). V těchto případech se doporučuje zvažovat, nakolik srozumitelně je tlumočen klientovi případně jeho zástupci poradenský postup a dále jaká je mezi prostředníkem a klientem míra důvěry. Může se stát, že v přítomnosti třetí osoby je složité získat od klienta některé informace, které mají charakter důvěrných informací a tato skutečnost může ovlivnit nejen délku vyšetření, ale může se promítat i do okolností spojených s informovaným souhlasem. Vždy je třeba poučit třetí osobu o potřebě mlčenlivosti o průběhu vyšetření a zavázat ji také písemně. Klient-cizinec nebo jeho zákonný zástupce tedy dále písemně potvrzuje souhlas s přítomností dalších osob v průběhu vyšetření a následné interpretace závěrů z vyšetření.

Informovaný individuální souhlas musí splňovat všechny tyto náležitosti, rodiče tak udělují psychologovi/speciálnímu pedagogovi jednorázově nebo opakovaně souhlas, který je na předtištěném formuláři, který obsahuje přesnou a srozumitelnou informaci o činnosti (činnostech), kterou bude psycholog/speciální pedagog s dítětem (dětmi) vykonávat. Individuální souhlas rodičů je nezbytnou podmínkou např. pro diagnostiku třídních kolektivů a psychokorektivní činnost s třídními kolektivy, pro zařazení dítěte do skupiny osobnostního rozvoje, do psychoterapeutické nebo do reedukační skupiny, pro účast dítěte na výjezdových aktivitách s psychologickou či psychodiagnostickou náplní, pro individuální psychologické nebo speciálně pedagogické vyšetření dítěte, pro zařazení dítěte do dlouhodobé péče školního psychologa/školního speciálního pedagoga a pro jakékoli další individuální aktivity s dítětem.

Zjištění psychologa/speciálního pedagoga o dítěti, která jsou výsledkem odborných činností podléhajících individuálnímu souhlasu rodičů, jsou sdělována výhradně rodičům dítěte. Na vyžádání rodičů je školním psychologem / školním speciálním pedagogem bezplatně vystavena a rodičům osobně předána zpráva z psychologického / speciálně pedagogického vyšetření dítěte. K poskytnutí ústní nebo písemné zprávy o dítěti vyučujícímu (např. třídnímu učiteli, výchovnému poradci, apod.) musí získat školní psycholog /školní speciální pedagog zvláštní souhlas rodičů.

Veškerá dokumentace školního psychologa /školního speciálního pedagoga je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze rodiče (popř. klienti).