Legislativní předpisy důležité pro práci školního psychologa/školního speciálního pedagoga

Posted in Dokumenty

Legislativní předpisy důležité pro práci školního psychologa/školního speciálního pedagoga

 • Zákon č. 94/1993 Sb., o rodině, ve znění zák. č. 91/1998 Sb. a zák. 210/1998
 • Zákon č.167/1998 Sb., o návykových látkách
 • Zákon č. 101/2000, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.227/2000 Sb.
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 109/2002, o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
 • Zákon č. 218/2003, o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších změn (116)
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

 

Kde hledat legislativní, organizační a metodické předpisy, které se týkají poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Zákony, nařízení vlády a vyhlášky

v tištěných Sbírkách zákonů (vydává MV), na internetové adrese: http://www.mvcr.cz/sbirka

Směrnice, pokyny

v tištěném Věstníku MŠMT (vydává MŠMT) na internetové adrese http://www.msmt.cz

v tištěném Věstníku vlády pro orgány krajů, okresní  úřady a orgány obcí (vydává MV) na internetové adrese http://www.mvcr.cz/vestnik

Spolehlivé vyhledávání na internetu je možné jen podle roku vydání a čísla předpisu, nikoli podle jeho názvu. V tištěných Sbírkách a Věstnících se nejlépe hledá stejným způsobem