Pracovní náplň školního psychologa pro práci se žáky a studenty

Posted in Dokumenty

PRACOVNÍ NÁPLŇ ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA PRO PRÁCI SE ŽÁKY A STUDENTY

 

Školní psycholog je oprávněn realizovat pouze ty pedagogicko-psychologické činnosti, ke kterým získal kompetence pregraduálním vzděláním a absolvováním příslušných výcviků nebo jiných programů DVPP apod. (např. k realizaci práce s rodinou je nezbytný dlouhodobý výcvik)  

 

Diagnostika, depistáž

 • Participace na provádění zápisu do 1. ročníků základní školy
 • Depistážní činnosti zaměřené na vyhledávání žáků se specifickými poruchami učení a žáků nadaných
 • Individuální psychodiagnostické činnosti s žáky s výukovými a výchovnými problémy, s mimořádným nadáním, rizikovým chováním apod.
 • Provádění diagnostikysociálního klimatu ve třídách
 • Realizace screeningů, anket a dotazníků ve škole

 

Příprava na diagnostiku, depistáž

 • Příprava na provádění zápisu do 1. ročníků základní školy
 • Příprava, vyhodnocování a zpracovávání výsledků depistáží žáků se specifickými poruchami učení a žáků nadaných
 • Příprava individuálních psychodiagnostických činností s žáky s výukovými a výchovnými problémy, s mimořádným nadáním, rizikovým chováním apod., vyhodnocování a interpretace výsledků psychologických vyšetření, zpracovávání psychologických zpráv o žácích
 • Příprava, vyhodnocování a interpretace diagnostických činností zaměřených na zjišťování sociálního klimatu ve třídách
 • Příprava screeningů, anket a dotazníků ve škole, vyhodnocování, zpracovávání a analýza jejich výsledků

Konzultační, poradenské a intervenční práce

 • Péče o integrované žáky
 • Poskytování služeb psychologického poradenství (včetně psychoterapie) žákům s rizikovým chováním, žákům s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech žáků
 • Realizace krizových intervencí pro žáky a poskytování služeb psychologického poradenství zaměřených na zpracování krize      
 • Poskytování psychologických služeb žákům v oblasti kariérového poradenství
 • Společné konzultace se žáky a rodiči v rámci péče o integrované žáky a poskytování služeb psychologického poradenství žákům s rizikovým chováním, žákům s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech žáků
 • Společné konzultace se žáky a rodiči zaměřené na kariérové poradenství
 • Skupinová a individuální práce se žáky zaměřená na techniky a hygienu učení
 • Skupinová práce se žáky zaměřená na osobní rozvoj žáků
 • Skupinová terapeutická práce se žáky
 • Skupinová a komunitní práce se žáky
 • Participace na vedení preventivních programů pro třídy ve spolupráci s třídními učiteli
 • Pomoc při realizaci aktivit se žáky zaměřených na řešení multikulturní problematiky ve škole

Příprava na konzultační, poradenské a intervenční práce

 • Metodická pomoc pedagogům při sestavování individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky
 • Příprava konzultací, poradenského a psychoterapeutického vedení žáků s rizikovým chováním, žákům s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech žáků, vyhodnocování výsledků individuální případové práce s těmito žáky
 • Vyhodnocování realizovaných krizových intervencí pro žáky, příprava konzultací zaměřených na zpracování krize a vyhodnocování výsledků této práce
 • Příprava a vyhodnocování výsledků psychologických činností v oblasti kariérového poradenství u žáků
 • Příprava a vyhodnocování výsledků společných konzultací se žáky a rodiči v rámci péče o integrované žáky a poskytování služeb psychologického poradenství žákům s rizikovým chováním, žákům s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech žáků
 • Příprava a vyhodnocování výsledků společných konzultací se žáky a rodiči zaměřené na kariérové poradenství
 • Příprava a vyhodnocování výsledků skupinové a individuální práce se žáky zaměřené na techniky a hygienu učení
 • Příprava a vyhodnocování výsledků skupinové práce se žáky zaměřené na osobní rozvoj žáků
 • Příprava a vyhodnocování výsledků skupinové terapeutické práce se žáky
 • Příprava a vyhodnocování jednotlivých setkání a celkových výsledků skupinové a komunitní práce se žáky
 • Koordinace preventivní práce ve třídách, pomoc při přípravě a vyhodnocování výsledků preventivních programů pro třídy
 • Příprava podpůrných programů pro oblast spolupráce třídního učitele se třídou, vyhodnocování šetření
 • Pomoc při přípravě a vyhodnocování výsledků aktivit zaměřených na řešení multikulturní problematiky ve škole

 

Jiné aktivity

 • Výjezdové akce se školou s psychologickou náplní, včetně přípravy na tyto akce
 • Administrativa, dokumentace
 • Participace na přípravě přijímacího řízení na střední/vysoké škole